1589255031 เข้าชม : 203 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงป่าเป้า โดยกศน.อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์

องค์ความรู้เรื่อง วันพืชมงคล เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ประจำปี 2563

โดยวิธีการ/หลักเกณฑ์
1.อ่านเรื่อง วันพืชมงคล ได้ทางเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน อำเภอเวียงป่าเป้า http://cr.wiangpapao.ml.ac.th/news_show.php?nid=36 หรืออ่านในรูปแบบฉบับ 

E-book (ขยายอ่านตัวหนังสือได้เพื่อความสบายสายตา) https://online.pubhtml5.com/dahi/tgfv/

2.ทำแบบทดสอบออนไลน์ จำนวน 10 ข้อ ลิ้งค์แบบทดสอบ 

https://forms.gle/hQZdXUTYrJrK6Joh8

3.หากผ่านเกณฑ์การทำแบบทดสอบ 80% จะได้รับเกียรติบัตรทางE-mail